Kişisel Verilerin Korunması

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Birtep Gayrimenkul Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ("SFK"ve "Sosyal Finans Kulübü" olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Sosyal Finasn Kulübü ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK'ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Birtep Gayrimenkul Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Sosyal Finans Kulübü'ten alınacak hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Sosyal Finans Kulübü ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve KVKK ile Sosyal Finans Kulübü'in Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri

Görsel kayıtlar: Fotoğraf

İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,

İşlem Güvenliği Verileri: I-şube'ye giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler,

Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,

Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,

Finans Verileri: Sosyal Finans Kulübü tarafından üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin aldığı hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,

Hukuki Bilgiler: Sosyal Finans Kulübü'in taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Sosyal Finans Kulübü'e tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Sosyal Finans Kulübü ve bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sosyal Finans Kulübü tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

 

İşleme AmaçlarımızHukuki Sebepler
Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Açık rızanın varlığı halinde

Sosyal Finans Kulübü operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Sosyal Finans Kulübü ile imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Sosyal Finans Kulübü sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sosyal Finans Kulübü iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sosyal Finans Kulübü'in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sosyal Finans Kulübü'in taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi

Sosyal Finans Kulübü’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sosyal Finans Kulübü'in hissedarları ile yurtiçi şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi

Sosyal Finans Kulübü’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İşlem güvenliğinin tesisi, müşterilerimizin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri ve Sosyal Finans Kulübü’i korumak, İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

MASAK, GİB, gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında sunduğumuz hizmetlerin elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,

Sosyal Finans Kulübü’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik ortamlarda işlemleri tamamlayabilmek için, konum bilgisinin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Sosyal Finans Kulübü'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Müşterilerimize özel ürün, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; gerekse diğer hizmet ve ürünlerimize ilişkin iyileştirilmelerin yapılması , güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve segmentasyon yapmak,

Açık rızanın varlığı halinde

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, genel müdürlük binası ve şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sosyal Finans Kulübü’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sosyal Finans Kulübü’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sosyal Finans Kulübü’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Sosyal Finans Kulübü’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Sosyal Finans Kulübü tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sosyal Finans Kulübü tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilir.

Ayrıca, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayat kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi/KuruluşlarAktarma Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerineYasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı
Yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile MASAK, GİB gibi kamu tüzel kişileriSosyal Finans Kulübü’in faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için
Hissedarlarımız,Yasal mevzuatta belirlenen istisnai durumlarla sınırlı olmak üzere
Bağlı ortaklıklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar,Sosyal Finans Kulübü faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel verileriniz Sosyal Finans Kulübü tarafından sağlanmakta olan hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla, şube, faks, kısa mesaj (SMS), iş ortağı bayileri, tablet, DST (form veya tablet) iş ortaklarımız, bağlı ortaklar, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, PTT Genel Müdürlüğü (Türkiye Posta Hizmeti) ve diğer hukuka uygun ilgili kanallardan toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman Sosyal Finans Kulübü'e başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

 

Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Sosyal Finans Kulübü web sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu , BİRTEP resmi e-mail adresi kisiselverim@Sosyal Finans Kulübü.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

 

}
Anasayfa Sektörler Üye Ol / Giriş Yap Menu
Üye Ol

Üye Ol

Şifreniz minimum 6 karakter olmalıdır!
Üyeliğim Var